Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106719

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1877/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. O. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu podania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymagania formalne pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym określa art. 46 cytowanej powyżej ustawy, który w § 1 pkt 4 zawiera obowiązek podpisania pisma przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Stosownie natomiast do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W rozpoznawanej sprawie pismem z dnia 2 listopada 2011 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) Z. O. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) października 2011 r. w przedmiocie zwrotu podania.

W związku z tym, iż skarga ta nie zawierała podpisu skarżącej, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 listopada 2011 r. Sąd wezwał Z. O. do usunięcia braku formalnego skargi przez podpisanie skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca omawiane wyżej wezwanie została doręczona skarżącej w dniu 6 grudnia 2011 r. Termin do wykonania wezwania Sądu upłynął zatem w dniu 13 grudnia 2011 r.

Stwierdzić należy, że skarżąca nie wypełniła obowiązku wynikającego z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., bowiem w odpowiedzi na wezwanie Sądu przesłała jedynie kserokopię wniesionej skargi, nie nadesłała natomiast żądanego podpisanego egzemplarza skargi.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., należało orzec ja w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.