Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994004

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2018 r.
IV SA/Wa 1873/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska (spr.).

Sędziowie WSA: Alina Balicka, Katarzyna Golat.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi H. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.