Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2205243

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.
IV SA/Wa 1870/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia (...) w (...) w likwidacji, Stowarzyszenia (...) w (...), Stowarzyszenia (...) w (...) i Fundacji (...) w (...) na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na odstępstwo od zakazów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie (...) w (...) w likwidacji, Stowarzyszenie (...) w (...), Stowarzyszenie (...) w (...) i Fundacja (...) w (...) wniosły skargę na wskazaną w sentencji decyzję. Skarga została podpisana przez R. K.

Do uzupełnienia braku formalnego skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi pismami z 3 sierpnia 2016 r. Sąd wezwał:

- Stowarzyszenie (...) w (...) w likwidacji (k. 14) - do nadesłania oryginału dokumentu określającego umocowanie R. K. do reprezentowania tego podmiotu;

- R. K. - do nadesłania oryginału pełnomocnictwa określającego jego umocowanie do reprezentowania Fundacji (...) w (...) (k. 21);

- Stowarzyszenie (...) w (...) (k. 17) i Stowarzyszenie (...) w (...) (k. 20) - do:

- wskazania z imienia i nazwiska wszystkich członków wraz z ich adresami zamieszkania,

- nadesłania dokumentu potwierdzającego, że wskazane osoby są członkami tych stowarzyszeń,

- do nadesłania oryginału dokumentu określającego umocowanie R. K. do reprezentowania tych podmiotów.

Wezwania doręczono powyższym podmiotom 19 sierpnia 2016 r. (k. 26-29). Siedmiodniowy termin do uzupełnienia powyższych braków formalnych skargi upłynął 26 sierpnia 2016 r. (piątek).

Skarżący nie odpowiedzieli na wezwania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na nienadesłanie przez Skarżących dokumentów wskazanych w wezwaniach.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymaganie odnośnie obowiązku przedstawienia dokumentu dotyczącego reprezentacji zostało określone w art. 29 p.p.s.a.

Ponadto, odnośnie do skargi stowarzyszeń zwykłych (Stowarzyszenia (...) w (...) i Stowarzyszenia (...) w (...)) należy wskazać, że zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa sądowego (por. wyroki NSA o sygn. akt II OSK 311/14 i II OSK 714/14 - dostępne na stronie internetowej orzeczenia.nsa.gov.pl - w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych) skarga stowarzyszenia zwykłego powinna być podpisana przez wszystkich jego członków.

Ze względu na nieprzysługiwanie stowarzyszeniom zwykłym osobowości prawnej i niestosowanie do nich przepisów o osobach prawnych, podmiotem praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych związanych z działalnością stowarzyszeń zwykłych nie są same stowarzyszenia zwykłe tylko ich członkowie (por. wyrok SN o sygn. akt I CSK 234/12, opubl. w OSNC-ZD 2014/4/59). Oznacza to, że to wszyscy członkowie stowarzyszenia zwykłego mogą stać się podmiotami określonych praw i obowiązków w razie dokonania czynności prawnej przez nich wszystkich lub przez ustanowionego przez nich przedstawiciela, działającego w granicach umocowania.

Skoro stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, to w postępowaniu sądowoadministracyjnym legitymację procesową posiadają wszyscy jego członkowie - jako podmioty praw i obowiązków. Dlatego też w przedmiotowej sprawie konieczne jest jednoznaczne zweryfikowanie przez Sąd, w oparciu o przedłożone dokumenty, które osoby fizyczne są członkami stowarzyszenia, uprawnionymi do złożenia skargi.

W świetle art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują w postępowaniu czynności przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Oznacza to, mają one obowiązek wykazać na mocy art. 29 p.p.s.a. swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Z kolei wykazanie umocowania wymaga formy dokumentu urzędowego (odpis z KRS) lub prywatnego (statut, umowa spółki, regulamin stowarzyszenia).

Skoro w wyznaczonym terminie Skarżący nie uzupełnili braków formalnych skargi Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.