IV SA/Wa 1846/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3006513

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2018 r. IV SA/Wa 1846/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anita Wielopolska.

Sędziowie WSA: Katarzyna Golat, Asesor Agnieszka Wąsikowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Wójta Gminy (...) na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) września 2015 r., nr (...);

2. zasądza od Ministra Inwestycji i Rozwoju na rzecz strony skarżącej Wójta Gminy (...) kwotę 4230 (cztery tysiące dwieście trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.