Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092496

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
IV SA/Wa 1844/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia R. G. na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi R. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia:

1.

uchylić pkt 2 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 1844/15;

2.

zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) na rzecz R. G. kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 25 listopada 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 1844/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - w punkcie pierwszym - uchylił postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2015 r. oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Starosty (...) z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści oraz - w punkcie drugim - zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) na rzecz skarżącego R. G. kwotę 257 (dwieście pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (wyrok k. 22).

Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono skarżącemu w dniu 4 marca 2016 r. (potwierdzenie odbioru k. 34).

W dniu 4 marca 2016 r. (data stempla pocztowego k. 33) skarżący wniósł zażalenie na rozstrzygnięcie Sądu w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego. Skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zasądzenie od organu administracji publicznej na rzecz skarżącego kwoty 357 zł, bowiem takie koszty były niezbędne do celowego dochodzenia praw skarżącego (zażalenie k. 32).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Zgodnie z art. 195 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej ".p.p.s.a." jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.

W niniejszej sprawie rozpoznawane zażalenie R. G. na rozstrzygnięcie Sądu w zakresie zwrotu kosztów postępowania jest oczywiście uzasadnione, stąd Sąd skorzystał z instytucji tzw. autokontroli zaskarżonego postanowienia.

Wobec tego, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 25 listopada 2015 r. uwzględnił skargę R. G., reprezentowanego przez radcę prawnego, na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...), to skarżącemu zgodnie z art. 200 p.p.s.a. przysługuje od organu, który wydał zaskarżony akt, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez radcę prawnego zalicza się wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art. 205 § 2 p.p.s.a.).

Na koszty postępowania niezbędne do celowego dochodzenia praw w niniejszej sprawie składa się wpis od skargi w wysokości 100 zł (stu złotych) ustalony w oparciu o regulację § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193) oraz wynagrodzenie pełnomocnika skarżącego ustalone w oparciu o regulację § 14 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490 j.t.), zgodnie z którym stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w innej sprawie niż w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna i za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 240 zł, powiększone o opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa - 17 zł (k. 5v), co daje łącznie kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 195 § 2 i art. 200 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.