Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106718

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1838/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody (...) na uchwałę Rady Miejskiej w W. z dnia (...) lipca 2011 r. Nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda (...) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady Miejskiej w W. z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy W. dla miejscowości S.

W odpowiedzi Rada Miejska w W. wskazała, iż uwzględniła w całości złożoną skargę i dokonała zmiany uchwały, uchylając ją w zaskarżonym przez organ nadzoru zakresie. Jako że, zaskarżona uchwała nie została opublikowana, tym samym nie weszła w życie i nie wywołała określonych skutków prawnych oraz została uchylona w zaskarżonej części, dlatego też wniosek o umorzenie postępowania sądowego jest uzasadniony.

Pismem z dnia 5 grudnia 2011 r. (data stempla pocztowego) Wojewoda (...) cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.