Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893854

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lutego 2011 r.
IV SA/Wa 1830/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Góra - Błaszczykowska, Sędzia WSA Danuta Kania, Protokolant ref. staż. Marek Bereziński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2011 r. sprawy ze skargi J. Z. i D. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2010 r. nr (...), w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.