Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092492

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 marca 2016 r.
IV SA/Wa 1824/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku kuratora nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania o przyznanie wynagrodzenia w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: przyznać M. M. - kuratorowi ustanowionemu dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania I. S., T. S., T. S. i I. S., z budżetu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynagrodzenie w kwocie 240 (dwieście czterdzieści) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2015 r., po rozpoznaniu wniosku pełnomocnika skarżącej K. S. o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania I. S., T. S., T. S. i I. S., w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, Sąd ustanowił kuratora w osobie M. M. - pracownika Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Z protokołu rozprawy z dnia 2 listopada 2015 r. wynika, że ustanowiony kurator stawił się na rozprawie i poparł wniesioną skargę. Ponadto w dniu 9 listopada 2015 r. złożył wniosek o sporządzenie i uzasadnienie wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zasady wynagradzania kuratorów uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1476 z późn. zm.), Stosownie do treści § 1 powyższego rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej, nie może przekraczać stawek minimalnych przewidzianych przepisami określającymi opłaty za czynności adwokackie. Stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna bądź decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego wynosi 240 zł (§ 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461) w zw. z § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801). Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów, rodzaj sprawy, stopień jej zawiłości oraz nakłady pracy kuratora Sąd przyznał ustanowionemu kuratorowi wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 100% stawki minimalnej określonej w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z 28 września 2002 r., tj. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.