Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092491

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 marca 2016 r.
IV SA/Wa 181/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi A. G. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) listopada 2015 r., znak sprawy: (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącej A. G. kwotę 400 zł (czterystu złotych) tytułem całego uiszczonego wpisu od pisma odrzuconego.

Uzasadnienie faktyczne

A. G. wniosła do Sądu skargę na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) listopada 2015 r., znak sprawy: (...). Skarżąca nie podpisała wniesionej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej również "p.p.s.a." skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

W myśl art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Z akt sprawy wynika, że zarządzeniem z dnia 22 stycznia 2016 r., pismem z dnia 26 stycznia 2016 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez podpisanie skargi lub nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi. Zakreślono skarżącej siedmiodniowy termin do uzupełnienia powyższego braku formalnego skargi i pouczono, że nieusunięcie braku skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Odpis zarządzenia z dnia 22 stycznia 2016 r. został doręczony skarżącej w dniu 5 lutego 2016 r. (potwierdzenia odbioru k. 13), zaś zakreślony termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upłynął bezskutecznie w dniu 12 lutego 2016 r. Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie podpisała skargi i nie nadesłała podpisanego egzemplarza skargi.

Art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W świetle powyższego Sąd stwierdził, że skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi i na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucił skargę, o czym orzeczono w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Sąd z urzędu zwrócił skarżącej cały wniesiony wpis w kwocie 400 zł na mocy regulacji art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy, o czym orzeczono w punkcie 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.