Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001867

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2018 r.
IV SA/Wa 1807/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sękowska (spr.).

Sędziowie WSA: Jarosław Łuczaj, Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi A. L. i R. L. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia (...) kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji

1. uchyla zaskarżoną decyzję,

2. zasądza od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych solidarnie na rzecz skarżących A. L. i R. L. kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.