Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001887

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2018 r.
IV SA/Wa 1806/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sędziowie WSA: Leszek Kobylski, Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi N. z siedzibą w R. na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.