Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098390

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 marca 2011 r.
IV SA/Wa 1804/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) lipca 2010 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 20 lipca 2010 r. M. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) lipca 2010 r. utrzymujące w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w G. z dnia (...) lutego 2010 r. o odmowie uzgodnienia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego w istniejącym siedlisku rolnym na działkach (...) położonych w miejscowości L.

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2010 r. Referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Postanowienie to stało się prawomocne w dniu 18 grudnia 2010 r.

Dnia 13 stycznia 2011 r. Sąd przesłał skarżącemu zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV z dnia 12 stycznia 2011 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto pismem z dnia 14 stycznia 2011 r. Sąd wezwał skarżącego, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału IV z dnia 11 stycznia 2011 r., do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie 9 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych pouczając, iż nieusunięcie braków formalnych skargi we wskazanym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Jak wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru, powyższe wezwania doręczono skarżącemu dnia 19 stycznia 2011 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Natomiast art. 220 § 3 ww. ustawy nakazuje by skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, Sąd odrzucił.

Stwierdzić należy, że w zakreślonym terminie - tj. do dnia 26 marca 2011 r. nie uzupełniono braków formalnych, poprzez nadesłanie 9 odpisów skargi.

Również z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Sądu z dnia 8 lutego 2011 r. wynika, że wpis od skargi nie został uiszczony.

Biorą pod uwagę powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.