Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763621

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 lipca 2015 r.
IV SA/Wa 1759/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Karolina Kisielewicz - Malec po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi G. S. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: - zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie faktyczne

G. S. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) o odmowie nadania skarżącej statusu uchodźcy i odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej.

W urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca oświadczyła, że nie posiada jakiegokolwiek majątku i oszczędności. Skarżąca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, utrzymuje się ze świadczenia pieniężnego przyznawanego osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w łącznej wysokości 20-25 zł dziennie.

Stwierdzono, co następuje:

Zwolnienie od kosztów sądowych wchodzi w zakres częściowego prawa pomocy. Na tą postać prawa pomocy może liczyć strona, która wykaże nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. W ten sposób warunki uzyskania prawa pomocy w zakresie częściowym określa art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwana dalej p.p.s.a.). Koszty, o których mowa wyżej składają się z opłat i wydatków sądowych.

Zdaniem referendarza nie ulega wątpliwości, że obowiązek pokrycia pełnej wysokości kosztów postępowania sądowego przekracza ustalone w możliwości finansowe skarżącej. G. S. nie jest w stanie, bez pogorszenia poziomu koniecznego utrzymania uiścić wpis sądowy w wysokości 300 zł oraz pozostałe finansowe ciężary procesu przed WSA. Wnioskodawczyni utrzymuje się wyłącznie dzięki świadczeniom uchodźczym. Trzeba pamiętać, że świadczenia uchodźcze są przyznawane przejściowo i nie jest to kwota, która pozwalałaby czynić oszczędności na poczet kosztów procesu sądowego.

Biorąc powyższe pod uwagę referendarz stwierdza, że poniesienie przez skarżącą jakiegokolwiek ciężaru kosztów sądowych w niniejszej sprawie, spowodowałby poważny uszczerbek w jej koniecznym utrzymaniu.

W związku z tym, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., referendarz sądowy orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.