Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 września 2007 r.
IV SA/Wa 1743/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "D" spółki z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2003 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 22 grudnia 2003 r. "D" spółki z o.o. z siedzibą w W. skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2003 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pismem z dnia 26 lipca 2007 r. reprezentujący skarżąca spółkę syndyk masy upadłości poinformował, iż cofa skargę na powyższa decyzję.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, przy czym cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przedmiotowej sprawie cofnięcie skargi nie wywoła wspomnianych skutków, które powodowałyby nieskuteczność żądania strony. W przypadku natomiast skutecznego cofnięcia przez skarżącego skargi, sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.