Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106711

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1742/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. W. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 1742/11 w sprawie ze skargi R. W. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia (...) września 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku, w przypadkach w których wymóg taki przewiduje ustawa.

W rozpatrywanej sprawie wyrok został ogłoszony na rozprawie w dniu 5 stycznia 2012 r. Przedmiotowym orzeczeniem Sąd oddalił skargę R. W. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia (...) września 2011 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Jak wynika z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy (zwrotne potwierdzenie odbioru - karta nr 17 akt sądowych) zawiadomienie o terminie rozprawy R. W. odebrał w dniu 12 grudnia 2011 r. Pismo to zawierało pouczenie, iż uzasadnienie wyroku oddalającego skargę doręczane jest na wniosek złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Złożenie wniosku po upływie tego terminu jest czynnością bezskuteczną. Skarżący złożył wniosek o uzasadnienie wyroku w dniu 17 stycznia 2012 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym). W treści tego wniosku strona nie zawarła wniosku o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

Skoro zatem wyrok w przedmiotowej sprawie został ogłoszony w dniu 5 stycznia 2012 r., to termin do wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia tego orzeczenia upłynął w dniu 12 stycznia 2012 r. Złożenie więc wniosku w dniu 17 stycznia 2012 r. nastąpiło z uchybieniem terminu, o którym mowa w cyt. na wstępie art. 141 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji na podstawie art. 141 § 3 cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.