Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876782

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1741/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Szymańska, Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska (spr.), Protokolant ref. staż. Renata Puchalska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia K. z siedzibą w K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.