IV SA/Wa 1733/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2554569

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r. IV SA/Wa 1733/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi O. V. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt stały postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

O. V. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) kwietnia 2018 r. w przedmiocie odmowy udzielenia cudzoziemce zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzeniem z dnia 16 lipca 2018 r. (k. 24) Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia z dnia 16 lipca 2018 r. został doręczony skarżącej w dniu 3 sierpnia 2018 r. (koperta k. 26) w trybie art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej p.p.s.a., zgodnie z którym doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu pozostawienia pisma w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy przy jednoczesnym zawiadomieniu adresata. Zatem zakreślony termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął bezskutecznie w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Art. 233 p.p.s.a. stanowi, że Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.

W myśl § 2 ust. 3 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł.

Wobec tego, że wraz z wniesieniem skargi skarżąca nie uiściła należnego wpisu sądowego, Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z dnia 16 lipca 2018 r., wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia z dnia 16 lipca 2018 r. został doręczony skarżącej w dniu 3 sierpnia 2018 r. Zakreślony termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie w dniu 10 sierpnia 2018 r. Skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi, co zostało potwierdzone na podstawie dokumentów księgowych Sądu (k. 27).

Zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nie uiszczenia wpisu od skargi przewodniczący wzywa skarżącego do jego uiszczenia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, skarga podlega odrzuceniu przez sąd.

W świetle powyższego Sąd stwierdził, że skarżąca nie uiściła wpisu od skargi w zakreślonym siedmiodniowym terminie i na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.