Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 września 2007 r.
IV SA/Wa 1732/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o ukaranie grzywną Wójta Gminy W. w związku z niepodjęciem czynności w sprawie odcięcia dopływu ścieków sanitarnych postanawia: przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy według właściwości.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest wniosek o ukaranie grzywną Wójta Gminy W., który ma siedzibę na obszarze właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy - § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.).

Z tych względów na podstawie art. 59 § 1 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.