Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2007 r.
IV SA/Wa 1726/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. R. na uchwałę Rady Miasta P. z dnia (...) czerwca 2007 r., nr (...) w przedmiocie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady Miasta P. z dnia (...) czerwca 2007 r., nr (...) w przedmiocie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przy piśmie z dnia 7 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przesłał skarżącemu zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 września 2007 r. w sprawie wezwania do uiszczenia wpisu w kwocie 300 zł. Omawiane zarządzenie zawierało pouczenie, iż wpis należy uiścić w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone dorosłemu domownikowi w dniu 12 września 2007 r., co w świetle art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), należy uznać za doręczenie prawidłowe i skuteczne. Termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 19 września 2007 r.

Stwierdzić należy, że skarżący nie uiścił należnego wpisu w zakreślonym terminie, co potwierdza adnotacja z dnia 22 października 2007 r. sporządzona w Oddziale Finansowo - Budżetowym Sądu, w której stwierdzono, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnaleziono wpłaty do niniejszej sprawy.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 220 § 3 cytowanej wyżej ustawy. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.