Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2007 r.
IV SA/Wa 1713/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Stowarzyszenia "Z. " w W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 20 listopada 2007 r. wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 31 sierpnia 2007 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi Stowarzyszenia "Z." w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Sądu z dnia 31 sierpnia 2007 r., wezwano skarżącego - Stowarzyszenie "Z. " do uiszczenia wpisu od skargi, kwocie 200 zł. Na powyższe zarządzenie stowarzyszenie wniosło w ustawowym terminie zażalenie, które Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 30 października 2007 r. oddalił (sygn. akt II OZ 1047/07).

W związku z powyższym, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 20 listopada 2007 r. wezwano skarżące stowarzyszenie do wykonania prawomocnego zarządzenia z 31 sierpnia 2007 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącemu dnia 26 listopada 2007 r., natomiast pismem z dnia 30 listopada 2007 r. na powyższe zarządzenie stowarzyszenie wniosło zażalenie.

Rozpoznając przedmiotowe zażalenie Sąd miał na względzie, iż zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia wymienione w tym przepisie. Przepisy dotyczące zażaleń stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia (art. 198 cyt. ustawy). Zażalenie jest zwykłym środkiem odwoławczym, gdyż przysługuje na nieprawomocne postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego i zarządzenia przewodniczącego. Zgodnie z art. 227 § 1 powołanej ustawy, zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składała środka odwoławczego co do istoty sprawy.

W niniejszej sprawie, jak wcześniej wspomniano, Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznym i niezaskarżalnym postanowieniem z 30 października 2007 r., sygn. akt II OZ 1047/07, oddalił zażalenie skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 31 sierpnia 2007 r. wzywające do uiszczenia wpisu od skargi. Oznacza to, iż zarządzenie Przewodniczącego Wydziału wzywające do uiszczenia wpisu od skargi było już przedmiotem oceny sądu wyższej instancji. Zatem od zarządzenia z dnia 20 listopada 2007 r. nie przysługuje już środek odwoławczy w postaci zażalenia.

Stwierdzić zatem należy, że w sytuacji gdy w sprawie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, niedopuszczalne jest dalsze wnoszenie środka odwoławczego. Możliwość zaskarżenia zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi została wyczerpana.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 178 w zw. z 197 § 2 oraz 198 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.