Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106696

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1681/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Burmistrza Gminy Miasta R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia:

1)

odrzucić skargę;

2)

zwrócić skarżącemu cały wpis sądowy w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 września 2011 r., za pośrednictwem urzędu pocztowego, Burmistrz Gminy Miasta R. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2011 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty podwyższonej z tytułu składowania odpadów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, bowiem została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej: p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie, jak wynika z akt administracyjnych sprawy, odpis zaskarżonej decyzji został doręczony stronie skarżącej w dniu 16 sierpnia 2011 r. Powyższy fakt potwierdził również sam skarżący w piśmie z dnia 16 grudnia 2011 r. wskazując, iż zaskarżona decyzja wpłynęła do Urzędu Miejskiego w R. w dniu 16 sierpnia 2011 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął zatem bezskutecznie w dniu 15 września 2011 r. Z pieczęci zamieszczonej na kopercie, w której wniesiono skargę wynika natomiast, iż przedmiotowa skarga została nadana w Urzędzie Pocztowym w R. w dniu 16 września 2011 r.

Stosownie do art. 83 § 3 p.p.s.a. oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż wniesienie skargi w dniu 16 września 2011 r. nastąpiło z naruszeniem terminu, wskazanego w art. 53 § 1 ustawy p.p.s.a., który upływał w dniu 23 września 2010 r.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.