Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763603

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lipca 2015 r.
IV SA/Wa 1666/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku L. P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi L. P. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

L. P. wniósła skargę na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) marca 2015 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2014 r. o odmowie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej "p.p.s.a.", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji. Jednakże art. 61 § 3 p.p.s.a. stanowi, że po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek strony skarżącej wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonej decyzji, jeśli w wyniku jej wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przedmiotem wstrzymania mogą być jedynie takie akty, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przez wykonanie aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie przymusu państwowego (egzekucji) do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Wobec powyższego nie każdy akt administracyjny nadaje się do wykonania, a więc nie każdy wymaga wykonania.

Decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest aktem nie podlegającym wykonaniu. Z uwagi na specyfikę regulowanego nią przedmiotu taka decyzja nie ma cechy wykonalności w rozumieniu art. 61 p.p.s.a. Nie nakazuje ona skarżącej, aby zachowała się w określony sposób (w tym nie zawiera orzeczenia o wydaleniu go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), a jedynie odmawia nabycia określonego prawa.

Wobec tego na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.