Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763594

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
IV SA/Wa 1639/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Monika Stępkowska-Bigiej po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku N. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi N. K. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: zwolnić N. K. od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Wraz ze skargą na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) kwietnia 2015 r. w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy N. K. (dalej "skarżąca") złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

We wniosku sporządzonym na urzędowym formularzu PPF oświadczyła, że gospodarstwo domowe prowadzi wspólnie z małoletnim synem. Otrzymują świadczenia - pomoc socjalną przyznawaną osobom znajdującym się w procedurze uchodźczej w wysokości po 600 zł miesięcznie. Nie posiada żadnego majątku.

Stwierdzono, co następuje:

Prawo pomocy stanowi wyjątek od obowiązującej w postępowaniu przed sądem administracyjnym zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania związanych z jej udziałem w sprawie (wyrażonej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. Stosownie do treści przepisu art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., może zostać ono przyznane osobie fizycznej w zakresie częściowym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W ocenie referendarza sądowego, opisana przez skarżącą sytuacja życiowa i materialna uzasadnia przyznanie jej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skarżąca nie pracuje, nie posiada jakiegokolwiek majątku, mieszka z małoletnim dzieckiem, ich jedyne źródło utrzymania stanowią świadczenia socjalne w łącznej wysokości 1200 zł. Opisana sytuacja uzasadnia przyznanie jej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie, gdyż skarżąca wykazała, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku utrzymania koniecznego, w szczególności mając na uwadze fakt, że koszty sądowe w niniejszej sprawie wynoszą co najmniej 300 zł.

Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.