Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2909291

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2010 r.
IV SA/Wa 161/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Balicka, Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski, Sędzia NSA Otylia Wierzbicka (spr.), Protokolant Marcin Lesner, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi K. S. i J. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.