IV SA/Wa 1606/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3066544

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2020 r. IV SA/Wa 1606/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Rowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu 22 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym skargi (...) sp. Z o.o. sp. K. z siedzibą w (...) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) kwietnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia

1. umorzyć postępowanie;

2. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) na rzecz (...) sp. Z o.o. sp. K. z siedzibą w (...) kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na wskazane w sentencji postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...).

Z przekazanych przez organ akt administracyjnych sprawy wynika, że uwzględnił on skargę i (...) lipca 2020 r. wydał w trybie art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) postanowienie nr (...), uchylające zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się bezprzedmiotowe.

W niniejszej sprawie zaszła sytuacja bezprzedmiotowości postępowania, albowiem przestał istnieć przedmiot postępowania, tj. zaskarżone postanowienie organu administracji. W wyniku bowiem zastosowania instytucji tzw. autokontroli, określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) uchyliło swoje postanowienie z (...) kwietnia 2020 r., które było przedmiotem skargi w niniejszej sprawie.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w pkt 1 sentencji.

Uwzględnienie skargi przez organ zasadnym czyni orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania. Stosownie bowiem do treści art. 201 § 1 p.p.s.a., w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a., stronie skarżącej przysługuje od organu zwrot kosztów postępowania, na które w niniejszej sprawie złożył się wpis sądowy od skargi w kwocie 100 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.