Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446113

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 maja 2013 r.
IV SA/Wa 1602/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. N. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) czerwca 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 15 września 2011 r. W. N. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) czerwca 2011 r., którym utrzymano w mocy postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) marca 2011 r. o odmowie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie uchylenia czynności materialno technicznej zameldowania.

Sąd w piśmie z dnia 12 października 2011 r. doręczył skarżącej odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 11 października 2011 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł.

W dniu 4 listopada 2011 r., skarżąca złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek ten został uzupełniony pismem z 2 grudnia 2011 r.

Postanowieniem z dnia 28 lutego 2012 r. Referendarz sądowy odmówił przyznania W. N. prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Pismem z dnia 26 marca 2012 r. skarżąca złożyła sprzeciw od powyższego postanowienia.

Postanowieniem z dnia 24 maja 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił W. N. przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika.

Postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. akt II OZ 672/12, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie W. N. na to postanowienie.

W piśmie z dnia 4 września 2012 r. Sąd wezwał skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 11 października 2011 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi.

W dniu 26 września 2012 r. skarżąca wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych, zaś w dniu 22 października 2012 r. swój wniosek złożyła na urzędowym formularzu PPF, wnosząc o ustanowienie adwokata bądź rady prawnego.

Sąd potraktował wniosek skarżącej jako wniosek o zmianę postanowienia z dnia 24 maja 2012 r. w przedmiocie odmowy prawa pomocy i postanowieniem z dnia 7 stycznia 2013 r. go oddalił.

Skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie, które to Naczelny Sąd Administracyjny w dnia 26 lutego 2013 r. oddalił (sygn. akt II OZ 102/13).

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru postanowienie to doręczono skarżącej w dniu 22 marca 2013 r. Od tego dnia rozpoczął się zatem bieg 7 dniowy termin na wykonanie prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 11 października 2011 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł.

Jak wynika z pisma Oddziału Finansowo - Budżetowego Sądu z dnia 2 kwietnia 2013 r. wpis od skargi do dnia 29 marca 2013 r. nie został uiszczony.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.