Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001877

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 lutego 2018 r.
IV SA/Wa 1587/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sędziowie WSA: Alina Balicka (spr.), Anna Falkiewicz-Kluj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi R. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.