Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106690

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1575/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "(...)" w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2010 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "(...)" w W. wniosła do Sądu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia (...) września 2008 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną drogami i elementami zagospodarowania terenu na działce ew. nr (...) oraz na części działek ew. nr (...), nr (...), nr (...) i nr (...) z obrębu (...) oraz na części działek ew. nr (...), nr (...) i nr (...) z obrębu (...) położonych w rejonie ul. (...) w W.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego.

Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku innego postępowania sądowoadministracyjnego, toczącego się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2010 r. wydanego w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1905/09 ze skargi Stowarzyszenia O. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2009 r. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału tego stowarzyszenia w sprawie o ustalenie warunków zabudowy, w której następnie wydano decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2010 r., będącą przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie. Wyrokiem z dnia 3 września 2010 r. Sąd pierwszej instancji uchylił zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Prezydenta W. z dnia (...) lipca 2008 r. odmawiające Stowarzyszeniu O. w W. dopuszczenia do udziału w sprawie. Ewentualne uwzględnienie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 3 września 2010 r. mogłoby oznaczać konieczność uwzględnienia skargi w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym Sąd orzekł, jak w sentencji na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 i art. 131 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.