Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763567

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
IV SA/Wa 1519/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. i A. L. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) marca 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 25 kwietnia 2015 r. M. i A. L. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) marca 2015 r., nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Starosty O. nr (...) z dnia (...) stycznia 2015 r. odmawiającą wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta O. w zakresie zmiany przebiegu granicy obrębów nr (...) i (...).

W odpowiedzi na skargę (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumentację zaprezentowaną w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, ponieważ została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwaną dalej p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżona decyzja zawiera prawidłowe pouczenie w tym zakresie.

Skoro, jak wynika z akt sprawy, zaskarżoną decyzję doręczono M. L. i A. L. w dniu 25 marca 2015 r., to termin na wniesienie skargi do Sądu upłynął w dniu 24 kwietnia 2015 r. Natomiast skarga została nadana w dniu 25 kwietnia 2015 r. (data stempla pocztowego), a zatem z uchybieniem powyższego terminu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej na wstępie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.