Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001869

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 września 2018 r.
IV SA/Wa 1496/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska - Litwiniec (spr.) na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 września 2018 r. sprawy ze skargi H. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2017 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu podania postanawia odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.