Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851824

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 lipca 2014 r.
IV SA/Wa 1482/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. U. o ustanowienie tłumacza przysięgłego języka (...) w sprawie ze skargi G. U. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: na podstawie art. 5 § 2 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 z późn. zm.) w zw. z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) ustanowić dla skarżącego G. U. tłumacza przysięgłego języka (...).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.