Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106685

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1470/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2011 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

D. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową z przeznaczeniem na przedszkole na działce nr ew. (...) przy ul. (...) we wsi O. gm. B.

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193) w związku z art. 233 oraz 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej w skrócie: p.p.s.a., skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi sądowemu) w wysokości 500 złotych, którą skarżący winien był uiścić przy wniesieniu skargi.

Zgodnie natomiast z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a nadto, jeżeli w Sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Wobec tego, iż skarżący nie opłacił wpisu sądowego wraz z wniesieniem skargi oraz nie dołączył odpisów skargi, Sąd w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 7 października 2011 r. - wezwał D. D. - na adres wskazany w skardze - do uiszczenia należnego wpisu sądowego oraz do usunięcia braku formalnego skargi przez nadesłanie jej odpisów - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego oraz wezwanie do nadesłania odpisów skargi doręczono D. D. na adres podany w skardze w dniu 26 października 2011 r. na zasadzie art. 73 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wskazany przepis reguluje na gruncie postępowania przed sądami administracyjnymi instytucję tzw. doręczenia przez awizo. Jeżeli stroną postępowania jest osoba fizyczna zastosowanie tej instytucji dopuszczalne jest w przypadku, gdy niemożliwe okaże się doręczenie pisma stornie osobiście (art. 67 § 1 tej ustaw) albo przez pozostawienie go dorosłemu domownikowi, administracji domu lub dozorcy (art. 72 ustawy). Potwierdza to treść art. 73 § 1 ustawy, zgodnie z którym w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. Przepis art. 73 § 2 p.p.s.a. stanowi, że zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. Stosownie natomiast do treści art. 73 § 3 p.p.s.a. w przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Zgodnie z art. 73 § 4 ustawy doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1.

Znajdujące się na karcie nr 28 - 29 akt sprawy koperty i formularze potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej wskazują, że przewidziane powołanymi przepisami przesłanki doręczenia skarżącemu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi oraz wezwanie do nadesłania odpisów skargi zostały spełnione.

Na kopertach znajduje się adnotacja "awizo 12 października 2011 r.". Zarówno na kopercie jak o na formularzu zwrotnego potwierdzenia odbioru podano "adresat nieobecny" jako przyczynę niedoręczenia przesyłki bezpośrednio adresatowi albo dorosłemu domownikowi, administracji domu lub dozorcy domu. Wskazano również, że przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej w B., o czym zawiadomienie umieszczono w skrzynce oddawczej. Zgodnie z kolejnymi adnotacjami na kopertach, drugie awizowanie miało miejsce w dniu 20 października 2011 r., zatem siedem dni po pierwszym, natomiast zwrot przesyłki do adresata (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) z powodu niepodjęcia jej w terminie czternastu dniu od dnia pierwszego awizowania nastąpił w dniu 28 października 2011 r., a więc dwa dni po dniu, w którym nastąpił skutek doręczenia (26 października 2011 r.).

W związku z powyższym termin na usunięcie braku formalnego w postaci uiszczenia wpisu sądowego i nadesłania odpisu skargi upłynął z dniem 2 listopada 2011 r.

Zgodnie z informacją udzieloną w dniu 3 stycznia 2012 r. przez Oddział Finansowo-Budżetowy tutejszego Sądu, w rejestrze opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie brak jest wpisu od skargi wniesionej przez skarżącego w wysokości 500 zł. Sprawdzony został okres do dnia 30 grudnia 2011 r. Skarżący nie nadesłał także odpisów skargi.

Wobec nieusunięcia braku formalnego skargi i nieuiszczenia wpisu od skargi w zakreślonym przez Sąd terminie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.