Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026890

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 marca 2009 r.
IV SA/Wa 1469/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marian Wolanin (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: sędzia WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J. K., W. T., M. N., B. B. i W. K. na decyzję Naczelnika Gminy w R. z dnia (...) stycznia 1985 r. nr (...) w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych; 2. przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 12 sierpnia 2008 r. M. N., działając przez pełnomocnika J. K., wniosła skargę na decyzję Naczelnika Gminy w R. z dnia (...) stycznia 1985 r. nr (...) wydaną w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa.

W dniu 2 października 2008 r. do Sądu wpłynął wniosek M. N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Skarżąca we wniosku o przyznanie prawa pomocy zamieściła informacje, z których wynika, że jest osobą bezrobotną pozostającą na utrzymaniu męża, który otrzymuje miesięczny dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę w wysokości (...) zł netto, a jej jedynym majątkiem jest dom o pow. (...) m2 oraz nieruchomość rolna o pow. (...) ha.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 13 października 2008 r. odmówił przyznania skarżącej prawa pomocy. Na powyższe postanowienie skarżąca wniosła zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2008 r. sygn. akt I OZ 873/08 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu postanowienia sformułowano wytyczne wskazujące na konieczność rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w oparciu o przesłanki określone w art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 245 § 2 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. adwokata, następuje w przypadku, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Z przedłożonego przez skarżącą wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu wynika, że skarżąca jest osobą bezrobotną pozostającą na utrzymaniu męża, który otrzymuje wynagrodzenie za pracę w wysokości (...) zł W odpowiedzi na wezwanie Sądu skarżąca pismem z dnia 9 lutego 2009 r. dołączyła do akt sprawy oświadczenie Sołtysa wsi L., że skarżąca pozostaje na utrzymaniu męża oraz kopii zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w R., dotyczącego męża skarżącej, z którego wynika, że jego średni miesięczny dochód wynosi (...) zł W uzasadnieniu swojego wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca wskazała, że jej synowie są samodzielni i nie pozostają na jej utrzymaniu.

Skarżąca nie przedstawiła żadnych okoliczności mogących świadczyć o ponoszonych przez nią bieżących kosztach utrzymania, jednak wykazała, że miesięczny dochód jej męża jest na tyle niski, że w ocenie Sądu uzasadnia stwierdzenie, że skarżąca nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, skutkiem czego spełnia warunki określone w art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim pozwalają one zwolnić skarżącą z ponoszenia kosztów sądowych oraz ustanowić dla niej adwokata z urzędu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 245 § 2 i art. 254 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.