Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645322

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 października 2009 r.
IV SA/Wa 1449/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2007 r. znak: (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis (art. 212 § 1 powołanej ustawy). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Pismem z dnia 28 lipca 2009 r. E. P. wniosła do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2007 r. znak: (...) w przedmiocie wymeldowania.

Zarządzeniem z dnia 7 września 2009 r. Przewodniczący Wydziału IV wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 (stu) złotych od przedmiotowej skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono na wskazany w skardze adres E. P. w dniu 14 września 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 16 akt sprawy).

Ponieważ skarżąca nie uiściła wpisu w zakreślonym terminie, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.