Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106682

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1448/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia (...) z siedzibą w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) czerwca 2011 r. znak: (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis (art. 212 § 1 powołanej ustawy). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Stowarzyszenie (...) z siedzibą w B. wniosło skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) czerwca 2011 r. znak: (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Zarządzeniem z dnia 6 października 2011 r. Przewodniczący Wydziału IV wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 (pięciuset) złotych od przedmiotowej skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 11 października 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 48 akt sprawy).

W dniu 14 października 2011 r. skarżący złożył do Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 18 listopada 2011 r. referendarz sądowy odmówił Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w B. przyznania prawa pomocy.

Pismem z dnia 21 grudnia 2011 r. wezwano skarżącego do wykonania zarządzenia z dnia 6 października 2011 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu. Strona została poinformowana o tym, że nieuiszczenie wpisu w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania spowoduje odrzucenie skargi. Pismo z dnia 21 grudnia 2011 r. doręczono Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w B. w dniu 27 grudnia 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 80 akt sprawy).

Jak wynika z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2012 r. (karta nr 83 akt sprawy) skarżący nie uiścił wpisu w zakreślonym terminie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jako w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.