Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645320

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
IV SA/Wa 1441/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku F. C. o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi F. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lipca 2009 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia - oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lipca 2009 r.

Pismem złożonym w dniu 24 listopada 2009 r. (data stempla pocztowego) skarżący F. C. wniósł o zwrot poniesionych kosztów postpowania.

Stosownie do treści art. 210 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona traci uprawnienie do żądania zwrotu kosztów, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie zgłosi wniosku o przyznanie należnych kosztów.

Jak wynika z akt sprawy wniosek o zwrot kosztów postępowania złożony został po zamknięciu rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie wyroku. Wskazać należy, iż strona w piśmie z dnia 9 września 2009 r. doręczonym w dniu 14 września 2009 r. (karty nr 13 - 15 akt sprawy) oraz w zawiadomieniu o terminie rozprawy doręczonym w dniu 19 października 2009 r. (karty nr 19 i 23 akt sprawy), pouczona została o skutkach niezgłoszenia wniosku w terminie określonym w art. 210 § 1 powołanej ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd orzekł jak w postanowieniu na podstawie art. 210 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.