Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645317

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 września 2009 r.
IV SA/Wa 1426/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marian Wolanin.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. i J. B. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) kwietnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2009 r. nr (...) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził niedopuszczalność zażalenia A. i J. B. na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w G. z dnia (...) grudnia 2008 r.

A. i J. B. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) kwietnia 2009 r. złożyli w biurze podawczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 26 maja 2009 r., który przekazał wskazaną skargę do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jako organu właściwego do którego należało wnieść środek zaskarżenia przy piśmie z dnia 18 czerwca 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.- dalej p.p.s.a.) skarga złożona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu. Jednocześnie według art. 53 § 1 w zw. z art. 54 § 1 powołanej ustawy, skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Z nadesłanych przez organ akt administracyjnych wynika, iż zaskarżone postanowienie organu II instancji z prawidłowym pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi do sądu, doręczone zostało skarżącym w dniu 28 kwietnia 2009 r.

a zatem 30 - dniowy termin do złożenia skargi upłynął w dniu 28 maja 2009 r. Skarga, wbrew pouczeniu zawartemu w zaskarżonym postanowieniu, złożona została za pośrednictwem organu I instancji, który przy piśmie z dnia 18 czerwca 2009 r. przesłał ją do organu II instancji, jako organu właściwego do nadania jej dalszego biegu. Z tego względu za datę złożenia skargi do Sądu - w rozumieniu art. 54 § 1 p.p.s.a. - należy przyjąć 18 czerwiec 2009 r., jako datę nadania skargi do organu właściwego w nadaniu jej dalszego biegu, co oznacza iż skarga ta złożona została po upływie ustawowego terminu.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.