Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645314

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2010 r.
IV SA/Wa 1423/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Aneta Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...)lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca G. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody (...) z

(...)lipca 2009 r. w przedmiocie wymeldowania.

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193) w związku z art. 233 oraz 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej w skrócie: p.p.s.a., skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi) w wysokości 100 złotych, którą skarżąca winna była uiścić przy wniesieniu skargi.

Wobec tego, iż skarżąca nie opłaciła wpisu sądowego wraz z wniesieniem skargi, Sąd - pismem z 25 marca 2010 r. - wezwał skarżącą, na adres wskazany w skardze, do uiszczenia należnego wpisu od skargi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Pouczono skarżącą, że nieuiszczenie wpisu sądowego w zakreślonym przez Sąd terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Jak wynika z akt sprawy przesyłka zawierająca przedmiotowe wezwanie Sądu, została dwukrotnie awizowana i wróciła do nadawcy z adnotacja poczty "nie podjęto w terminie". Zawiadomienia dla skarżącej o pozostawieniu przesyłki w urzędzie pocztowym umieszczono w skrzynce oddawczej w dniach: 29 marca 2010 r.

i 6 kwietnia 2010 r.

Wobec tego, iż adres podany w skardze, na który skierowano wezwanie jest miejscem, z którego wymeldowano skarżącą decyzją Prezydenta W. z (...) czerwca 2009 r. Sąd ponownie wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, kierując tym razem wezwanie na adres pełnomocnika do doręczeń znany Sądowi z akt administracyjnych.

Przedmiotowe wezwanie, skierowane na adres pełnomocnika do doręczeń, zostało skutecznie doręczone w dniu 18 maja 2010 r. Pozostało one jednak bez odpowiedzi. Wobec nieuiszczenia wpisu od skargi w zakreślonym przez Sąd terminie (termin upłynął w dniu 25 maja 2010 r.), skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.