Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645312

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 października 2009 r.
IV SA/Wa 1418/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S., M.M. i R.A. - prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy "S." sp. cywilna z siedzibą w S. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący Z. S., M. M. i R. A. - prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy "S." sp. cywilna z siedzibą w S. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) czerwca 2009 r. w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji.

Wobec tego, iż skarżący nie opłacili wpisu sądowego wraz z wniesieniem skargi, Sąd - stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy p.p.s.a. - pismami z dnia 7 września 2009 r. wezwał skarżących do uiszczenia należnego wpisu od skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Jak wynika z akt sprawy przedmiotowe wezwania Sądu, skierowane na adres wskazany w skardze zostały doręczone wszystkim skarżącym w dniu 14 września 2009 r.

Pozostały one jednak bez odpowiedzi. Wobec tego, iż skarżący nie uiścili wpisu sądowego od skargi w zakreślonym przez Sąd terminie, skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.