Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645308

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 września 2009 r.
IV SA/Wa 1405/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 24 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. - N. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 sierpnia 2009 r., nadanym na poczcie w tym samym dniu, N. G. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2009 r., którą utrzymano w mocy decyzję tego organu z dnia (...) grudnia 2008 r. o stwierdzeniu nieważności decyzji Naczelnika Gminy Z. z dnia (...) kwietnia 1990 r. orzekającej o przejęciu na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnej położonej we wsi S. w części dotyczącej działek (...) oraz stwierdzającej wydanie decyzji Naczelnika Gminy Z. z dnia (...) kwietnia 1990 r. w części dotyczącej działek (...) z naruszeniem prawa, jednakże nie stwierdzającej jej nieważności z powodu nieodwracalnych skutków prawnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy, zaskarżoną decyzję doręczono N. G. w dniu 17 lipca 2009 r. Stwierdzić należy, że zaskarżona decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, zatem trzydziestodniowy termin do jej wniesienia upłynął w dniu 17 sierpnia 2009 r., z uwagi, iż ostatni dzień terminu - 16 sierpnia 2009 r. wypadał w dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę).

Wobec tego skargę nadaną w placówce pocztowej dnia 19 sierpnia 2009 r. (data stempla pocztowego) należy uznać za wniesioną z uchybieniem ustawowego terminu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.