Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645300

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
IV SA/Wa 1391/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. w P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi L. w P. na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) kwietnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie uzgodnienia zadań z zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody postanawia: - odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący L. w P. w dniu 22 grudnia 2009 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi L. w P. na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) kwietnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie uzgodnienia zadań z zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.

Jak wynika z treści art. 86 § 1 i art. 87 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej:p.p.s.a.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. We wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W dniu 5 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę na ww. decyzję, jako wniesioną po terminie (postanowienie jest prawomocne). Odpis niniejszego postanowienia doręczono skarżącemu w dniu 26 października 2009 r. W tym też dniu skarżący dowiedział się, iż uchybił terminowi do wniesienia skargi. Datę tą Sąd uznał jako datę ustania przyczyny uchybienia terminu, od której to biegł siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Termin ten upłynął w dniu 2 listopada 2009 r. Tymczasem skarżący złożył przedmiotowy wniosek w dniu 22 grudnia 2009 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym). W związku powyższym wniosek skarżącego należało uznać za spóźniony.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 88 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.