Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645298

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2010 r.
IV SA/Wa 1387/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Stępkowska-Bigiej (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r., nr (...) w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: 1) przyznać skarżącej K. K. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, 2) przyznać skarżącej K. K. prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

W toku postępowania w sprawie ze skargi K. K.

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi, skarżąca zwróciła się do Sądu o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego.

W dniu 30 września 2009 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżąca wraz w wnioskiem sporządzonym na urzędowym formularzu PPF złożyła m.in. wyciąg z rachunku bankowego (za okres od 21 sierpnia 2009 r. do 21 września 2009 r., saldo początkowe: - 268,64 zł, saldo końcowe: - 2.622,03 zł), legitymację osoby niepełnosprawnej, faktury za lekarstwa z czerwca 2009 r. na kwoty 233,80 zł i 94,22 zł, plan spłaty pożyczki (data umowy 15 lipca 2008 r., kwota pożyczki: 10.000,00 zł, rata miesięczna: ok. 345 zł, termin płatności ostatniej raty: 22 lipca 2011 r.), dokument potwierdzający wysokość świadczenia emerytalnego otrzymywanego przez skarżącą (1.391,00 zł brutto) oraz informację ze spółdzielni o wysokości czynszu w 2009 r. (450,30 zł miesięcznie).

W związku z niepodpisaniem przedmiotowego wniosku, skarżąca została wezwana do uzupełnienia tego braku formalnego oraz dodatkowo do nadesłania informacji dotyczących dochodów męża.

W dniu 4 stycznia 2010 r. skarżąca uzupełniła braki wniosku oraz nadesłała wyciąg z rachunku bankowego za okres od 22 września 2009 r. do 21 grudnia 2009 r. (saldo końcowe: 44,38 zł), z którego wynika, że mąż skarżącej otrzymuje emeryturę w wysokości 1.104,87 zł netto.

Z oświadczenia o stanie majątkowym, rodzinnym i dochodach wynika, że skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem, posiadają mieszkanie spółdzielcze, ok. 2 ha nieużytków, oraz samochód marki Skoda o wartości ok. 20.000,00 zł. Skarżąca uzyskuje dochód z tytułu emerytury w wysokości 1.391 zł (brutto) a jej mąż w wysokości 1.310,85 zł (brutto).

Rozpoznając przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy należy wskazać, że w myśl art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. radcy prawnego przysługuje osobie fizycznej, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Instytucja prawa pomocy ma służyć osobom, którym brak środków utrudnia lub uniemożliwia dostęp do sądu.

Opisana przez wnioskodawczynię sytuacja majątkowa uzasadnia przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym, gdyż wykazała, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wnioskodawczyni oraz jej mąż uzyskują dochód w łącznej wysokości 2.701,86 zł brutto (2 274, 33 zł netto). W tym stanie rzeczy - mając na uwadze aktualny poziom cen i opłat za dobra i usługi utrzymania koniecznego, ponadto biorąc pod uwagę wydatki wskazane i udokumentowane przez skarżącą (na czynsz, lekarstwa, spłatę pożyczki) - uznać należy, że nie będzie ona w stanie uiścić kosztów sądowych oraz ustanowić profesjonalnego pełnomocnika z własnych środków.

W świetle powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy, należało postanowić jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.