Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645296

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 listopada 2009 r.
IV SA/Wa 1385/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. sp. z o.o. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu kwotę 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lipca 2009 r. P. sp. z o.o. z siedzibą w G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia (...) lipca 2009 r., którym stwierdzono niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Ministra Zdrowia z dnia (...) czerwca 2009 r. odmawiającego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch pawilonów handlowych o powierzchni sprzedaży do 400 m2 każdy oraz powierzchni zaplecza około 300 m2 z parkingiem na 50 miejsc na działkach nr ew. (...) i (...) położonych w strefie B ochrony uzdrowiska G.

Sąd pismem z dnia 1 września 2009 r., zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału IV z dnia 27 sierpnia 2009 r., wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, zostało doręczone skarżącemu w dniu 7 września 2009 r. Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął zatem dnia 14 września 2009 r.

Jak wynika z akt sprawy wpis został opłacony w dniu 15 września 2009 r., a więc z uchybieniem wskazanego terminu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

O zwrocie wpisu w pkt 2 sentencji orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a cyt. ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.