Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802669

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 listopada 2017 r.
IV SA/Wa 1382/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski (spr.).

Sędziowie: WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec, del., SO Aleksandra Westra.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2017 r. sprawy ze skargi E. A., M. A. i T. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2017 r. nr (...) w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.