Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645293

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2010 r.
IV SA/Wa 1381/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:; sędzia WSA Danuta Dopierała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wymeldowania postanawia; odmówić wstrzymania wykonania decyzji Prezydenta W. z dnia (...) lipca 2009 r., sygn. akt (...).

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący A. B. pismem z dnia 31 lipca 2009 r. (k.9 akt sądowych) złożył wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta W. z dnia (...) lipca 2009 r. (omyłkowo wskazanej jako decyzja z dnia (...) czerwca 2009 r.), sygn. akt (...). Do pisma skarżący dołączył kopię pisma do Przewodniczącego ł Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla (...), dotyczącego toczącej się przed tym Sądem sprawy o przywrócenie posiadania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W myśl art. 61 § 3 zd. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że we wniosku należy wskazać i uprawdopodobnić, iż w związku z wykonaniem decyzji zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przedmiotowy wniosek nie zawiera natomiast twierdzeń w tym zakresie.

Również ze skargi, złożonej do wojewódzkiego sądu administracyjnego na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2009 r., nr (...) w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania nie wynika, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Skarżący twierdzi, że do chwili wyjaśnienia jego sprawy przebywa czasowo pod wskazanym adresem do korespondencji.

W myśl postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11,03.2009 r. w sprawie Ił OZ 217/09: "Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art 61 § 3 p.p.s.a.). Z konstrukcji ww. normy prawnej wynika, że na skarżącym spoczywa ciężar wykazania przesłanek zawartych w cytowanym przepisie, zaś sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu jeżeli jest spełniona ustawowa przesłanka określona jako potencjalna możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdy akt lub czynność zostanie wykonana. Powołany przepis ma charakter uznaniowy (sąd może) i stanowi wyjątek od zasady, w myśl której wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Obowiązek uprawdopodobnienia istnienia przesłanek z tego przepisu spoczywa na wnioskodawcy." W postanowieniu z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie II OZ 766/08 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał natomiast, iż "sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu jeżeli jest spełniona ustawowa przesłanka określona jako potencjalna możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdy akt lub czynność.

Podobny pogląd wyrażony został w tezie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6,02.2009 r. w sprawie II FZ 39/09, w myśl którego "Postanowienie sądu pierwszej instancji odmawiające na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z powodu braku jakiegokolwiek uzasadnienia wniosku strony w tym zakresie, należy uznać za zgodne prawem. Nie można bowiem przyjąć, że w sytuacji, gdy skarżący nie wskazuje we wniosku ani na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków ani tych przesłanek w ogóle nie uzasadnia, to obowiązkiem sądu jest poszukiwanie tych okoliczności."

Z powyższych względów brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącego.

Sąd zauważa nadto, że przedmiotem skargi w sprawie niniejszej jest postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2009 r. utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta W. z dnia (...) lutego 2009 r. o podjęciu zawieszonego postępowania. Wniosek o wstrzymanie wykonania dotyczy natomiast decyzji o wymeldowaniu z dnia (...) lipca 2009 r.,

sygn, akt (...). Zaznaczyć w tym miejscu również należy, że zasadniczo wymeldowanie nie może powodować niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Pogląd taki został wyrażony w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie II OZ 584/08, w myśl którego "wymeldowanie jest wyłącznie aktem rejestracji danych dotyczących pobytu określonej osoby. Decyzja o wymeldowaniu ma na celu doprowadzenie przez organ prowadzący ewidencje do zgodności danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym. W ocenie Sądu wymeldowanie jako stwierdzające jedynie pewien stan faktyczny, nie może co do zasady spowodować niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody łub trudnych do odwrócenia skutków w rozumieniu art. 61 § 3 p.p.s.a., a tylko taka podstawa mogłaby stanowić przesłankę wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu.".

Mając powyższe względy na uwadze, Sąd na podstawie art. 61 § 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.