Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645292

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 marca 2009 r.
IV SA/Wa 138/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Krystyna Napiórkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. C. i W. C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2008 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

A. i W. C. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2008 r. w przedmiocie wymeldowania ich z pobytu stałego z budynku nr (...) przy ul. (...) w W.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 3 lutego 2009 r., na podstawie art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej: p.p.s.a. wezwał skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od przedmiotowej skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu W. C. w dniu 18 lutego 2009 r., natomiast skarżącej A. C. w dniu 23 lutego 2009 r., w trybie art. 73 p.p.s.a.

W dniu 20 marca 2009 r. skarżący złożyli do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, wskazując, iż brak dokonania płatności w wymaganym terminie spowodowany był brakiem środków finansowych, na dowód czego dołączono informację o stanie konta między 10 lutym a 10 marca 2009 r. Skarżący poinformowali, że wymaganą opłatę dokonali niezwłocznie po uzyskaniu środków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 85 p.p.s.a. stanowi, iż czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, przy czym, w przypadku jeżeli strona nie dokonała czynności bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 P.p.s.a). Tryb złożenia wniosku szczegółowo reguluje art. 87 p.p.s.a.

W myśl § 1 tego przepisu pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Natomiast § 4 stanowi, że równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W rozpoznawanej sprawie w pierwszej kolejności należało zatem zbadać kwestię dopuszczalności wniosku o przywrócenie terminu, bowiem od tego zależy możliwość jego merytorycznego rozpoznania przez Sąd.

W niniejszej sprawie skarżący wskazali, iż przyczyną uchybienia terminowi do uiszczenia wpisu sądowego od skargi był brak środków finansowych na jego pokrycie. Przyjmując, zatem iż przyczyna uchybienia terminowi ustała w dniu 10 marca 2009 r., w tym bowiem dniu, jak wynika z akt niniejszej sprawy, skarżący opłacili wpis sądowy (k-23), należy stwierdzić, że wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego został złożony z uchybieniem siedmiodniowego terminu do jego wniesienia. Wnioskodawcy w dniu 10 marca 2009 r. posiadali bowiem środki na opłacenie wpisu od skargi, natomiast przedmiotowy wniosek o przywrócenie terminu złożyli osobiście w Sądzie dopiero w dniu 20 marca 2009 r.

W tym stanie rzeczy wniosek A. i W. C. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sadowego od skargi, należało uznać za spóźniony.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 88 P.p.s.a, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.