Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645275

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 października 2009 r.
IV SA/Wa 1360/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody (...) na uchwałę Rady Miejskiej w W. z dnia (...) stycznia 2009 r., Nr (...) w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy W. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 23 lipca 2009 r. Wojewoda (...) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady Miejskiej w W. z dnia (...) stycznia 2009 r., Nr (...) w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy W.

W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w W. wnosząc o umorzenie postępowania wskazała, iż uchwałą Nr (...) z dnia (...)września 2009 r. Rada Miejska w W. uchyliła własną uchwałę Nr (...) z dnia (...) stycznia 2009 r., jednocześnie zobowiązując Burmistrza W. do powtórzenia procedury planistycznej w zakresie wynikającym z konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy W.

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w W. uchwały Nr (...) z dnia (...) września 2009 r. Wojewoda (...) pismem z dnia 15 września 2009 r. również wniósł o umorzenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", organ którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej działalności uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Stosownie zaś do treści art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy posterowanie stało się bezprzedmiotowe, z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1 i pkt 2 tego przepisu.

W niniejszej sprawie Rada Miejska w W. korzystając z uprawnień autokontrolnych, przewidzianych w art. 54 § 3 p.p.s.a., uchyliła własną uchwałę Nr (...) z dnia (...) stycznia 2009 r. uchwałą Nr (...) z dnia (...) września 2009 r. W tej sytuacji przed wydaniem wyroku przestał istnieć przedmiot zaskarżenia, gdyż zaskarżone rozstrzygnięcie zostało pozbawione bytu prawnego. Postępowanie sądowe stało się więc bezprzedmiotowe i należało je umorzyć.

Z powyższych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.