Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645274

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 października 2009 r.
IV SA/Wa 1359/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wójcik (spr.).

Sędziowie WSA: Alina Balicka, Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi D. K. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) czerwca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie: ustalenia lokalizacji przedsięwzięć związanych z EURO 2012 postanawia - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie w dniu 16 października 2009 r. pełnomocnik skarżącej D. K. oświadczył do protokołu, iż cofa skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) czerwca 2009 r. w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięć związanych z (...).

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej " p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd stwierdził, iż w sprawie żadna z przesłanek, z powodu których należałoby uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne nie zachodzi. W tej sytuacji cofnięcie skargi należało uznać za skuteczne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 161 § 2 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.