Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645273

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 października 2009 r.
IV SA/Wa 1357/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg E. S., A. B. i A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. znak: (...) w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: odrzucić skargę A. B.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis (art. 212 § 1 powołanej ustawy). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Pismem z dnia 23 lipca 2009 r. E. S. i A. B. oraz A. B. wnieśli skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. Zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia (...) lutego 2009 r. ustalającą jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, która na dzień zbycia stanowiła współwłasność A. B. w - części oraz E. S. i A. B. w - części. Opłatę ustalono w wysokości 4.573,80 zł, a stosownie do udziałów dla A. B. w wysokości 2.286,90 zł oraz dla E. S. i A. B. w wysokości 2.286,90 zł.

Zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2009 r. Przewodniczący Wydziału IV wezwał skarżących (E. S. i A. B.) solidarnie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 (stu) złotych od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpisy zarządzenia doręczono E. S. i A. B. w dniu 11 września 2009 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru znajdują się na kartach nr 31 i 32 akt sprawy). W dniu 14 września 2009 r. - zatem z zachowaniem siedmiodniowego terminu - A. B. uiścił wpis należny od skargi, zwalniając zarazem z tego obowiązku E. S. - B.

Zarządzeniem z tej samej daty, co zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu E. S. i A. B. Przewodniczący Wydziału IV wezwał do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi również skarżącą (A. B.).

Odpis zarządzenia doręczono skarżącej w dniu 15 września 2009 r. na zasadzie art. 73 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, po dwukrotnym awizowaniu przesyłki pocztowej zawierającej odpis zarządzenia wraz z pismem przewodnim z dnia 27 sierpnia 2009 r. Termin, w którym skarżąca mogła skutecznie uiścić wpis od przedmiotowej skargi upłynął zatem w dniu 22 września 2009 r.

Z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 października 2009 r. wynika, że A. B. nie uiściła wpisu w wyznaczonym terminie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.