Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645268

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 października 2009 r.
IV SA/Wa 1344/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Danuta Dopierała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi A. W. i A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji; postanawia: - wstrzymać wykonanie decyzji Prezydenta W. z dnia (...) maja 2007 r. nr (...)

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 lipca 2009 r. skarżący A. W. i A. W. złożyli do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję własną z dnia (...) lutego 2009 r. nr (...), którą odmówiono uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2007 r. znak: (...) utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) wymierzającej skarżącym administracyjną karę pieniężną w wysokości 46.311,54 zł za usunięcie bez zezwolenia organu jednego drzewa - sosny zwyczajnej, z terenu nieruchomości skarżących, położonej przy ul. (...) w W.

Skarżący zawarli w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta W. z dnia (...) maja 2007 r. nr (...). W uzasadnieniu tegoż wniosku wskazano, że skarżący są osobami w podeszłym wieku, a ich sytuacja majątkowa sprawia, że wyegzekwowanie orzeczonej kary na tym etapie postępowania mogłoby spowodować trudne do odwrócenia skutki.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej zwanej p.p.s.a.) Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, jeśli w wyniku jej wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Wniosek skarżących zawarty w skardze dotyczy wstrzymania wykonania decyzji Prezydenta W. z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) wymierzającej skarżącym administracyjną karę pieniężną w wysokości 46.311,54 zł za usunięcie bez zezwolenia organu jednego drzewa - sosny zwyczajnej, z terenu nieruchomości skarżących, położonej przy ul. (...) w W. Skarga została natomiast złożona na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję własną z dnia (...) lutego 2009 r. nr (...), którą odmówiono uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2007 r. znak: (...) utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) wymierzającej skarżącym administracyjną karę pieniężną.

Wskazać należy, że w przypadku wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji wydanej w postępowaniu w sprawie uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji we wznowionym postępowaniu, wniosek ten może również dotyczyć decyzji wydanych w zwykłym toku instancji. Wszystkie te postępowania toczą się bowiem w tej samej - z punktu widzenia materialnoprawnego - sprawie administracyjnej, w której toczyło się postępowanie pierwotne i stanowią jedynie jego powtórzenie lub przedłużenie (por. w: T. Woś, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, str. 301).

Mając na uwadze powyższe, jak również wysokość nałożonej kary w relacji do sytuacji finansowej skarżących należało uznać, że wykonanie decyzji z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) mogłoby spowodować znaczną szkodę w majątku skarżących. W szczególności doszłoby do znacznego pogorszenia sytuacji materialnej skarżących, którzy są osobami w podeszłym wieku i wymagają leczenia. Egzekucja nałożonej na nich kary pieniężnej mogłaby spowodować utratę środków koniecznych do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.